Autorské právaAutorské práva

Autorské práva

 

CHRYSLER GROUP LLC

Politika súladu so zákonom o autorských právach pre digitálne tisícročie (DMCA)

Túto webovú stránku (ďalej iba „webstránka“) prevádzkuje Chrysler GroupLLC (ďalej iba „Chrysler“). Chrysler rešpektuje a dodržiava autorské práva iných. Na túto webstránku môžu zasielať alebo umiestňovať materiály aj tretie strany mimo našej kontroly. Chrysler nedovoľuje, aby materiály, ktoré porušujú autorské práva, zostávali na webstránke. Chrysler zároveň zruší účty tretích strán, ktoré sa opakovane dopustia porušenia autorských práv.

Ak ste presvedčení, že ktorýkoľvek z materiálov uverejnený na webstránke porušuje vaše autorské práva, zašlite nám písomné oznámenie, kde uvediete minimálne nasledujúce informácie:

  1. identifikáciu diela chráneného autorským právom, ktoré bolo porušené, alebo ak sa oznámenie vzťahuje na viaceré takéto diela nájdené na webovej stránke, reprezentatívny zoznam takýchto diel;
  2. identifikáciu materiálu , o ktorom tvrdíte, že bolo v súvislosti s ním porušené autorské právo alebo bolo predmetom činnosti porušujúcej autorské právo a ktorý má byť odstránený z webstránky alebo má byť k nemu znemožnený prístup, spolu s dostatočnými informáciami, ktoré nám umožnia materiál lokalizovať;
  3. informácie , ktoré nám umožnia vás kontaktovať, vrátane vašej adresy, telefónneho čísla a vašej e-mailovej adresy, ak je k dispozícií;
  4. vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie materiálu spôsobom, na ktorý upozorňujete, nie je povolené vlastníkom autorského práva, jeho zástupcom alebo zákonom;
  5. vyhlásenie, že informácie, ktoré vo vyhlásení uvádzate, sú správne a, že ste oprávnený zastupovať osobu, ktorej výlučné právo bolo údajne porušené a
  6. fyzický alebo elektronický podpis osoby poverenej konať v mene osoby, ktorej výlučné právo bolo údajne porušené.

Všetky oznámenia súvisiace s DMCA zasielajte agentovi pre autorské práva na nasledujúcu adresu:

Chrysler Group LLC
Office of the General Counsel
Copyright Department
1000 Chrysler Drive
CIMS 485-13-32
Auburn Hills, MI 48326
copyrights@chrysler.com

© 2005 - 2021 Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.Autorské práva